תחרות יוזמת הבריאות של השנה: תקנון

תקנון

התחרות והמארגנים
פורום Reboot (הפורום יכונה להלן: “המארגנים”) הוא יוזמה לתועלת הציבור הפועלת במטרה לקדם את תחום הבריאות לראש סדר העדיפויות הלאומי ולתמוך בקיימות מערכת הבריאות בישראל. הוא מספק פלטפורמה ייחודית למפגש, שיח ושיתוף פעולה חוצה ארגונים ותעשיות, ומעודד חדשנות ויזמות ישראלית בתחום, לרבות באמצעות תחרות “יוזמת הבריאות המובילה”, הנערכת מידי שנה במטרה לתמוך ביוזמות בריאות אשר יכולות לייעל או לשפר את המערכת, ולסייע לחולים, בני משפחותיהם או הצוות הרפואי המטפל בהם. היוזמה הזוכה מקבלת מענק כספי וסיקור תקשורתי.
התחרות מתופעלת על ידי אתר ynet בכפוף להוראות תקנון זה. תקנון זה עושה שימוש בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא חל על נשים וגברים כאחד, וכל האמור בלשון יחיד חל גם בלשון רבים ולהיפך.

תקנון
1. תחרות זו (להלן: “התחרות”) הינה פרי יוזמתו של פורום Reboot בו כ-1,000 חברים. הפורום, מיזם התנדבותי שאינו למטרות רווח, מקיים את התחרות מזה מספר שנים, בסיוע וליווי מתנדבים, כאשר היא מתאפשרת תודות לשתוף פעולה, תמיכה וסיוע של מספר גופים, מוסדות, ארגונים וחברות מסחריות, לרבות חסויות, תרומות ומתן שירותים בהתנדבות. ביניהם: החברה הישראלית לאיכות ברפואה, האגודה לזכויות החולה בישראל, 8400 חברה לתועלת הציבור, חברת אב-וי, חברת אינפומד, חברת נובולוג, חברת רימון-כהן, חברת בארי כץ, קבוצת ידיעות אחרונות ואחרים.
התחרות מיועדת לרופאים, אחיות, עובדים במערכת הבריאות, בגוף ציבורי, בעמותה או בחברה פרטית בתחום הבריאות, יזמים או סטרטאפיסטים, שלהם יוזמה שיכולה לסייע למערכת הבריאות, לשפר ולייעל את השירות לחולים, להטמיע שירות חדשני או מוצר חדשני, לפתח מוצר או פרוייקט שיכול להשפיע על מערכת הבריאות, ולהביא לשינוי (להלן – “היוזמה”).

2. כל משתתף בתחרות ו/או מגיש בקשה להשתתפות בתחרות (להלן: “משתתף/ים”, “בקשה” או “מיזם”, לפי העניין) מסכים בזאת לתנאי תקנון זה, והוראותיו גוברות על כל פרסום, מצג, הבטחה, זיכרון דברים או הסכם אחרים, במפורש או במשתמע, בכתב, בע”פ או בהתנהגות, בכל שלב של התחרות ובפרסומים שקדמו לה ומתייחסים אליה.

3. ההשתתפות בתחרות פתוחה לבוגרים מעל גיל 18, ואסורה על מי שנמצא בניגוד עניינים (חברי הצוות המארגן של הפעילויות ו/או עובדי ידיעות אחרונות בע”מ ו/או עובדי אתר ynet).

4. לא ישתמע מהגשת בקשה ו/או מהשתתפות בתחרות ו/או מפרסום, מצג, הבטחה, זיכרון דברים או הסכם, במפורש או במשתמע, בכתב, בע”פ או בהתנהגות, בכל שלב של התחרות, כל שינוי מהוראות תקנון זה, למעט בהסכם בכתב חתום מראש ע”י המארגנים.

5. המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת כי אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להגשת הבקשה מטעם המיזם בגינו הוצגה הבקשה ו/או יתר המשתתפים במיזם ולהשתתף בתחרות, וכי אין בהגשת הבקשה או בהשתתפות בתחרות משום פגיעה או הפרת זכויות של אחרים, או של חוזים, צווים, פסקי דין, או חוקים.

6. כל משתתף מאשר בזאת כי אין בהגשת הבקשה או תוכנה כדי לפגוע בקניין הרוחני, בסודיות, או בהגנה אחרת של המיזם ותכניו וכי ככל שהיה בכך צורך פעל להגנה כזו ולאחר ייעוץ משפטי. למען הבהר כל ספק ידוע למשתתף כי מטרת התחרות היא ליצור חשיפה פומבית מקסימלית של המיזם, היזמים והפתרונות הכלולים בו ולפיכך יש להגיש לתחרות אך ורק חומרים מתאימים לפרסום וחשיפה כאלו, אשר לא ידרשו אישור או הסכמה של המשתתף.

7. זכאי להשתתף בתחרות רק מי שהגיש טופס מועמדות על פי הפרסומים הרשמיים לגבי התחרות ופעל עפ”י ההנחיות בטופס ועל פי תקנון זה. המארגנים ו/או הפורום ו/או ידיעות אחרונות בע”מ ו/או אתר YNET ו/או מי מטעמם, לא יכולים להבטיח כי אתר התחרות ו/או טופס המועמדות יהיו חפים מטעויות ו/או תקלות ולכן במידה והשתתפות ו/או טופס השתתפות לא התקבלו בשל כך, לא תהא למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כך כלפי מי מהם.

8. ההחלטה על היוזמה/ות הזוכה/ות בתחרות מתקבלת על ידי חברי ועדת השיפוט (להלן- “ועדת השיפוט”) המתנדבים.

9. ביוזמה שיש בה יותר מיזם אחד, יש למנות אחראי אשר פרטיו יוגשו בטופס ההגשה, והוא יחשב אחראי ומוסמך בשם כל היזמים השייכים למיזם. יודגש כי הגשת מיזם במסגרת התחרות, נעשתה בהסכמה מראש ובכתב של כלל בעלי הזכויות במיזם ו/או מי מטעמם שהסכמתם טעונה אישור לגשת כאמור לתחרות.

10. יוזמה שלא הוגשה מטעמה בקשה מלאה במועד, הבקשה תחשב כבלתי מוגשת. בקשה שפרטיה יימצאו לא נכונים, לא מדויקים או לא מלאים בשלב כלשהו של התחרות (להלן- “בקשה פגומה”), תפסל, אלא אם הועדה תחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי כי הפגם הוא טעות סופר או פגם טכני בלבד.

11. המשתתפים מתחייבים לנהוג לכל אורך התחרות באופן מכבד והוגן וכי חומרים שיוגשו וישתתפו בתחרות יהיו בעלי אופי מכבד ובכל מקרה לא יותרו לשון הרע, שפה גסה, או פוגענית אחרת מכל סוג. סטייה מהוראות אלו עלולה לגרום לפסילת המיזם הרלבנטי מהתחרות בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי של ועדת השיפוט.

12. ועדת השיפוט שומרת על זכותה לקבל מידע מבהיר ומשלים מכל משתתף, בכתב, בע”פ, או באמצעי אחר וזאת בדרך ובמועדים שייקבעו עפ”י שיקול דעתה הבלעדי. מיזם שיתבקש לספק מידע כאמור ולא יספק אותו על אחריותו במועד, תהא הוועדה רשאית לפסול אותו מהמשך ההשתתפות בתחרות עפ”י שיקול דעתה הבלעדי.

13. היוזמה הזוכה תיבחר בהליך שיפוט מקצועי, על פי כללים שנקבעו מראש בסיוע מדעי של החברה הישראלית לאיכות ברפואה, ובהובלת חבר שופטים מתנדב הכולל מומחים מהמובילים בתחומם, ביניהם נציגים בכירים ממערכת הבריאות, האקדמיה, התעשייה, עמותות חולים ונציג אתר YNET.
13.1 הליך הסינון הראשוני מתבצע על ידי נציגי אתר ynet, בהתאם לעמידה בתנאי ההגשה.
13.2 לאחר הליך סינון נוסף הכולל ראיון/מצגות אישיות ליוזמות שיקבלו את הדרוג הגבוה ביותר בהליך, נבחרת היוזמה הזוכה בהתאם למספר קריטריונים, ביניהם: מידת ההיתכנות של היוזמה וסיכויי הצלחתה, התרומה לתועלת הציבור, מידת ההשפעה שלה ומחוייבות המגישים לתהליך – על ידי הוועדה היא חבר השופטים כנ”ל. הועדה תבחן את המועמדויות עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, על בסיס קריטריונים אלו:
• הועדה תזמין מיזמים נבחרים לראיון בו תוצג בפניה היוזמה. על נציג אחד או יותר מהיוזמה שהוזמן לראיון להגיע אליו עד 15 דק’ לפני המועד שנקבע. משתתפים שלא יגיעו לראיון במועד שייקבע – תהא הוועדה רשאית לפסול את היוזמה מהמשך ההשתתפות בתחרות.
• במסגרת שיקוליה וועדת השיפוט תבחן לגבי כל יוזמה, בין השאר, את הקריטריונים הבאים: הצורך (Need), מידת ההשפעה (Impact), חדשנות (Innovation), היתכנות (Feasibility), תרומה (Contribution), מחויבות (Commitment) ועוד. היוזמות שייבחרו יתועדפו על פי יכולתן: לזהות בעיה מתפתחת/עתידית בתחום, להציע פתרון חדשני, ישים ויעיל לבעיה, לתרום באופן משמעותי לתחום, עם יתרון ליוזמות המובלות ע״י אדם או צוות בעלי יכולת מוכחת בהובלת תהליכים/מיזמים דומים.
13.3
על תחרות ו/או תקנוו זה יחול סעיף 33 לחוק החוזים לפיו ועל כן אינם נושא לדיון בבית משפט ולהסרת ספק, על התחרות ו/או תקנון זה, לא יחול חוק חובת המכרזים ותקנותיו.

14. הועדה תבחר מבין המרואיינים כאמור, זוכה (1) ו/או יוזמה (1) כזוכה בתחרות. יוזמה זו תזכה לחבילת תמיכה על פי תנאי התחרות המפורסמים מידי שנה (להלן: “התמיכה”), שתכלול:
מענק כספי בסך 150,000 ₪. המענק יועבר לזוכה (מגיש/י היוזמה).
היכרות אישית עם מומחים ובכירים בתחומי הבריאות, האקדמיה והתעשייה (חברי ועדת השיפוט).

יובהר, כי מסכום המענק ינוכה מס כדין וכי ניכוי זה יושת על הזוכה. זוכה שהינו תאגיד/עוסק מורשה – ימציא חשבונית מס, עותק מתעודת ההתאגדות וכן אישורים נוספים ככל שדרושים על פי חוק, כתנאי לקבלת ההמחאה נשוא המענק לידיו • זוכה שהינו אדם פרטי (שאינו עוסק מורשה) – יצרף עותק מתעודת הזהות הכולל ספח פתוח, יחתום על אישור הזכייה לפי הנוסח המצ”ב כנספח לתקנון זה וכן יצרף אישור הכולל את פרטי חשבון העו”ש על שמו, שאליו יועבר המענק בהעברה בנקאית.

15. ועדת השיפוט אינה מתחייבת למסור הודעות ו/או לנמק את החלטותיה מכל סוג באף שלב, והן לא ניתנות לערעור.

16. המשתתף מסכים כי זכות הוועדה ו/או המארגנים ו/או אתר YNET ו/או עיתון ידיעות אחרונות, ללוות ולתעד כל פעילות של כל משתתף כלפי הוועדה ו/או בתחרות ו/או בכנס – בווידאו, בתמונה, בקול או באמצעי אחר (להלן: “תיעוד”), ולעשות בהם כל שימוש פומבי, לרבות בסרטוני תדמית שיווקיים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתתף נותן בזאת את הסכמתו מראש, בין אם יזכה ובין אם לאו, לפרסום שמו, תמונתו, תיעוד שלו וכן פרסום פרטים, תמוה ותיעוד של המיזם ו/או המוצר, כפי שיתועדו באופן אקראי או מאורגן ע”י מארגני התחרות ו/או מי מטעמם, וזאת בעיתונים, בטלוויזיה, באינטרנט לרבות ברשתות חברתיות או בכל מדיה אחרת ללא כל מגבלה או תנאי. המשתתף מסכים ומתחייב בזאת במפורש כי לא ימנע כל תיעוד ו/או פרסום כאמור וכי לא יהיה רשאי לקבל כל תשלום או תמורה אחרת בגין פרסומם ו/או שידורם.

17. המארגנים שומרים על זכותם לבטל ו/או לשנות הוראות תקנון זה ולפרסם על כך הודעה. משתתף שהגיש בקשה יהיה רשאי לבטל אותה במקרה כזה עפ”י שיקול דעתו, אולם לא יהיה בכך עילה לתביעה מכל סוג כלפי המארגנים או צד שלישי כלשהו.

18. באחריות הזוכה לשאת בכל מס, הוצאה או תשלום בגין התמיכה, וכן באחריות כל משתתף לרבות הזוכה לשאת בהוצאות בפועל שיוציא לשם הגעה והשתתפות בתחרות כגון הוצאות נסיעה, ככל שיהיו.

19. המארגנים אינם מתחייבים לקיים את התחרות, בין בכלל או במועד שנקבע או במועד אחר.

20. המשתתף מודע לכך ומסכים כי אין ועדת השיפוט מבטיחה זכיה לאף יוזמה, גם אם ייפסלו כל יתר המשתתפים מלבדו, וכי אין הוא רשאי להסתמך על התחרות הצפויה או השתתפותו הצפויה בה, או על התמיכה שיקבל או פרסומים או הטבות כלשהם שאולי יגיעו לו לכאורה, אם בכלל, לכל צורך.

21. לא יהיה באיחור או באי מימוש התמיכה עילה לתביעה נגד וועדת השיפוט, המארגנים, נותני חסות, מעניקי תמיכה וכל מי הקשור אל התחרות.

22. ועדת השיפוט של התחרות, המארגנים, נותני חסות, מעניקי תמיכה וכל מי הקשור אל הכנס ו/או התחרות פטורים מכל טענה ו/או תביעה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או הפסד מכל סוג שהוא בקשר עם הכנס ו/או התחרות ו/או התמיכה ו/או מעשה ו/או מחדל בקשר עימם ו/או עם המשתתף, וזאת בפרט בקשר עם אופן ניהול התחרות ו/או בחירת הזוכה במסגרתה.

23. מוסכם על המשתתף והוא מתחייב לקיים על חשבונו, כל עוד יכולה להיות קיימת כלפיו אחריות שבדין, ביטוחים עפ”י שיקול דעתו בסכומי גבולות נאותים לכיסוי אחריותו במסגרת קיום המיזם והפעלתו. כמו כן מתחייב המשתתף לקבל כל אישור ו/או הסכמה הנדרשת להפעלת המיזם לרבות אישור ועדת הלסינקי ככל שיידרש. המשתתף יציג למארגנים אישורים כאמור וכן אישור עריכת ביטוחים, עפ”י דרישה.

24. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה: בכל מחלוקת בקשר עם התחרות תהא למארגנים זכות הכרעה; התיישנות בקשר עם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם התחרות, תהא שנה ממועד פרסומה; בית המשפט המוסמך לכל דבר ועניין בקשר עם הוראות תקנון זה ו/או התחרות, יהא ממחוז תל אביב ו/או מרכז.

לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת service@y-i.co.il.

בהצלחה עם השתתפותך בתחרות!